Menwa “Satriya Wira Yudha” adakan Pradiklatsar Angkatan 73